પરીક્ષામાં નાપાસ થનાર પણ ખુશ હોય ને માબાપ પણ..

પરીક્ષામાં નાપાસ થનાર પણ ખુશ હોય ને માબાપ પણ..

મમ્મી પપ્પા બંને શિક્ષક હોય ને સારી એવી મહેનત કરતા હોય બાળકને ભણાવવામાં ને એક બાળક હમેશા વગૅમાં પ્રથમ નંબર લાવતો હોય ને બીજો બધામાં નાપાસ થતો હોય છે.
નવા વષૅમાં મને પગે લાગીને એકદમ ખુશખુશ થઈને કે છે માસી આ વખતે તો હું બધામાં નાપાસ ના થયો બસ એક જ સબજેક માં નાપાસ થયો ને તે પણ ખાલી ૩ માકૅ માટે ને ભાઈના તો ૨ સબજેકમાં ૧૦૦/૧૦૦ માકૅ આવ્યા છે.ત્યારે મારી બહેન તેનો ઉત્સાહ વધારવા કે છે હા હસિલ બધામાં નાપાસ થતો હતો પણ આ વખતે તો એક જ સબજેકમાં ૩ માકૅ માટે નાપાસ છે તે પણ તેના ટીચર ની મીસ્ટેક હશે તે હવે ની પરીક્ષામાં બધા માં પાસ થવાનો છે હે ને હસિલ ત્યારે તે તો વધારે ખુશ થઇ ને કે છે હા આ વખતે તો હુ “સી” ગેડ નહી લાવું પણ “બી” લાવીશ.
શિલ્પા પ્રજાપતિ..

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: